Nikko, Japan - Odashirogahara Plateau

2009-11-15 - Nikko, Japan - Odashirogahara Plateau

Image categories: Japan - Tree