Yellow shoe

2006-04-07 - Yellow shoe

Image categories: Shape - Shoe