Green shoe

2006-04-01 - Green shoe

Image categories: Shape - Shoe